[Đăng nhập bài viết] | [Đăng nhập Website] | [Liên Hệ]
Trang chủ: Doanh nghiệp: Dịch vụ thương mại
   
    Công ty Dịch vụ và Thương mại TSC Thành lập năm 1988, TSC là doanh nghiệp trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. TSC đã thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ kinh doanh, góp phần vào công việc chung của Phòng Thương mại- trở thành cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài trong hoạt đông thương mại và đầu tư.